Når et barn dør

Hva gjør du når et barn dør?

Det å miste et barn oppleves vondt og uvirkelig, og er noe av det verste man kan tenke seg. Midt i sorgen over å skulle ta avskjed med et barn, møter man på mange praktiske oppgaver som man må ta stilling til. Valgene du gjør, er viktig for deg videre i livet, samtidig som at det er viktig at valgene dere gjør er deres egne, og at det blir tid til å ta farvel.

Vi hjelper deg med forslag til gjennomføring basert på god erfaring.

Veiledning når et barn dør

 • Ulike valg til gjennomføring av begravelse

  En begravelse kan gjennomføres på ulike måter, der man også står ovenfor ulike valg for hva som kan skje både før og etter begravelsen.

  Før eventuell seremoni

  Syning med åpen eller lukket kiste

  • på sykehuset.
  • hjemme.
  • i kapell/kirke.

  Ikke seremoni

  • Ingen er tilstede når kisten eller urnen gravlegges
  • Familien møter frem når begravelsesbilen kommer med kisten til kirkegård
   eller krematorium
  • Familien kjører kisten i egen bil til kirkegård eller krematorium

  Seremoni

  • Åpen, annonsert seremoni for alle
  • Lukket seremoni der familien velger hvem som inviteres til å delta

  Seremonisted

  • På sykehuset
  • Hjemme
  • I kapell/kirke
  • Ute/i hagen

  Gravsted

  • Anonym minnelund
  • Egen grav på kirkegårdens barnegravfelt for urner og små barnekister (der dette finnes)
   (Det kan være krav til størrelse på kister på slike gravfelt)
  • Nytt, eget gravsted
  • Familiegravsted (nytt eller eksisterende)
  • Askespredning

  Gravminne

  • Ingen markering på graven
  • Midlertidig markering (ventetegn, hjertetegn eller gravkors)
  • Gravstein

  Etter seremoni

  • Minnesamvær hjemme
  • Minnesamvær i leide lokaler
 • Hva kan dere gjøre selv?

  Både før og under selve begravelsen, er det flere ting foresatte og etterlatte har mulighet til å gjøre selv for å kunne ta en ønsket del i barnets begravelse.

  • Stelle og ta på eget tøy
  • Legge i kiste
  • Legge tegninger eller lignende i kisten (krav til forgjengelighet)
  • Kjøre kisten i egen bil til gravlund, kapell eller kirke
  • Bære kisten
  • Senke kisten i graven
  • Lage program
  • Plukke blomster til kisten
  • Pynte kisten med blomster
  • Pynte seremonirommet
  • Skrive på blomsterbåndene selv
  • Skrive minneordene selv
  • Holde minnetale, lese dikt eller synge
 • Kister og urner

  Barnekister finnes i størrelsene 40 cm, 65 cm, 75 cm, 95 cm, 130 cm og 170 cm. De kan leveres i hvitt, rosa og lyseblå. Det finnes også urner for barn. Ta kontakt med oss om utvalg.

   

    

   

 • Gravsted

  Det er flere muligheter ved valg av gravsted, der et eget gravsted eller en anonym grav er valgene man står ovenfor.

  Eget gravsted

  Har dere et familiegravsted fra tidligere, kan det benyttes så sant fester av graven gir tillatelse til dette. En annen mulighet er å velge et nytt gravsted. Bostedsadressen bestemmer hvilken gravlund dere hører til. Noen gravlunder har egne felt for barnegraver, men dere kan også velge å få tildelt en ny grav på et ordinært felt. Dersom dere ønsker det, kan denne graven med tiden bli et familiegravsted.

  Anonym gravlegging

  Minnelund er et anonymt felt hvor det gravlegges flere kister eller urner. Denne løsningen blir ofte valgt i tilfeller hvor de pårørende ikke ønsker noen seremoni eller eget gravsted. Istedenfor egne gravminner er det satt opp et større monument som markerer feltet. Ved noen gravlunder gis det anledning til å møte frem ved nedsettelse av kiste eller urne i minnelund.

 • Økonomi

  Fra folketrygdlovens §7-2 Gravferdsstønad:

  Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til
  begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år.

  Når et medlem nedkommer med et eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad. Noen fagforbund har økonomisk stønad ved barns død.

 • Veien videre

  Sorgarbeid er et beskrivende ord. Sorg er arbeid. Hardt arbeid.

  Alle sørger forskjellig, og alle har ulike behov. I den nærmeste tiden etter et dødsfall er det gjerne mange mennesker som står rundt dere, men etter en tid får dere kanskje behov for å lufte tankene deres med andre. Noen som er i samme situasjon eller har kjent på den samme fortvilelsen som dere. Det finnes et støtteapparat de aller fleste steder – hvordan det er organisert kan variere fra sted til sted. For mer informasjon, se nytte lenker på høyre side av skjermen.

Trenger du hjelp til å planlegge en begravelse?

Kontakt oss