Urnenedsettelse

Her kan du lese mer om urnenedsettelse

Urnenedsettelse

Her kan du lese mer om urnenedsettelse

En urnenedsettelse er når urnen med avdødes aske settes ned i en grav på en offentlig gravlund. Dette er som regel innen seks måneder etter dødsfallet og kremasjon, hvor det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen. I Bergen bestilles dette hos Gravplassmyndigheten i Bergen, mens i omegns-kommunene er det hos den lokale kirkevergen.

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Vi kan informere nærmere om dette og sende søknad på vegne av de etterlatte.

Hvordan foregår en urnenedsettelse?

Valg av gravsted og tid for urnenedsettelse kan gjerne avtales gjennom vårt begravelsesbyrå. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres.

Et dikt ved urnedsettelsen er ofte passende og kan være en god måte å ta avskjed på. 

Urner skal være laget av nedbrytbart materiale, men finnes i mange typer. Vi har forskjellige priser på urner med forskjellig utseende og materiale. 

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede.

I enkelte kommuner kan en ikke regne med å få satt urnen ned i vinterhalvåret. Urnen står oppbevart på krematoriet eller gravlunden i påvente av nedsettelsen.

 

FINN KONTOR

Askespredning

Ved askespredning skal en ha tillatelse. Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Søknad om askespredning sendes til Statsforvalteren i det fylket der asken ønskes spredd.

Sted for askespredning

Det er flere regler som gjelder for hvilket sted som kan egnes til askespredning. Det kan være tillatt i elver, vassdrag og ferskvann i områder der det er et tilstrekkelig øde preg. Det kan likevel være restriksjoner dersom det er underlagt restriksjoner som for eksempel lover om naturvern. 

Ved askespredning i sjøen trenger en ikke stille krav til om det skal være “utaskjærs” og askespredningen kan også tillates i fjorder. En tillatelse for dette gis også sjeldent til områder med mye fritidstrafikk, strender eller mye bebyggelse. 

Det er også mulig å senke en lett oppløselig urne ned i sjøen, fremfor at den spres. 

For askespredning på land er det hvordan området karakteriseres som er avgjørende for en tillatelse. Videre har bebyggelse og at området har et øde preg noe å si om en tillatelse vil bli gitt. Asken kan spres i øde skogsområder men det unngås å gi tillatelse i populære utfartsområder. 

Mange ønsker askespredning i nærheten av private områder som for eksempel familiens hytte. Her er det flere regler som spiller inn, hvor kravet om at det ikke skal gjøres i nærheten av bebyggelse har overvekt. I tillegg er det lagt vekt på at askespredning skal skje på et sted slik at den kan bli tatt opp av naturen og at den senere ikke kan gjenvinnes. 

(Kilde: www.regjeringen.no Tema: Religion og livssyn)