Hva gjør vi når ikke hele familien kan møtes på grunn av pandemien?

Hva gjør vi når ikke hele familien kan møtes på grunn av pandemien?

23. mars 2020

Direkteoverført begravelse på internett – eller live-streaming av begravelse er et alternativ som blir mye brukt nå, noe vi har fått svært positive tilbakemeldinger på.

Det finnes heldigvis tiltak vi kan gjøre for å unngå og redusere spredningen av viruset. Tiltak som ikke utsetter oss for smitte eller overføre smitte til andre, og som følger dagens retningslinjer fra myndighetene. Indirekte kontakt mellom mennesker har dessverre blitt en nødvendighet, og vi benytter derfor telefon og internett i mye større grad.

Direkteoverført begravelse gjennom strømmetjenester eller utsettelse av begravelsen, er de to vanligste alternativene nå under Korona-krisen. Men hva gjør dette med den viktige, nære kontakten mellom mennesker som er i sorg?

Direkteoverført begravelse på internett

eller live streaming av begravelse er et alternativ som blir mye brukt nå, noe vi har fått svært positive tilbakemeldinger på. Dette kan være til stor hjelp for begravelsesfølger som er over det antallet deltagere som er tillatt av kommunene satt i samråd med Folkehelseinstituttet lokalt. Selv om man ikke kan delta fysisk under seremonien, har man en felles opplevelse sammen med de etterlatte som i ettertid kan være verdifull.
Den tekniske løsningen kan enten være skjult, hvor de etterlatte sender lenken til personer utenfor seremonilokalet, eller det kan være en lenke som ligger tilgjengelig på den avdødes minneside hvor alle kan klikke seg inn å følge seremonien. Vi tilbyr direkteoverføring til familier som trenger det, så lenge vi har kapasitet gjennom Korona-pandemien. Ved seremonier på utvalgte steder er direkteoverføringene gratis.

Utsettelse av begravelse på grunn av Korona-krisen

Ingen vet hvor lenge myndighetenes restriksjoner vil vare og når vi kan gå tilbake til en normal hverdag. Noen familier spør oss om det lar seg gjøre å utsette seremonien. I utgangspunktet er dette mulig, men det finnes to utfordringer med dette;

  • Begravelsen skal normalt følge gravplasslovens frist for utført begravelse eller kremasjon, som er innen 10 virkedager. For å utsette denne fristen må det finnes tungtveiende argumenter som tilsier dette. Dagens situasjon med korona-krisen, er i dag det vi normalt kunne vurdere som tungtveiende. Det er likevel ikke enkelt for gravferdsforvalterne å skulle imøtekomme dette, da vi ser at vi raskt kan havne i en situasjon der dette ville bli et ønske for veldig mange familier. Vi vil i en slik situasjon få fulle bårehus, noe 10-dagersregelen i utgangspunktet skal forhindre.
  • Den samme utfordringen kan vi risikere å få om vi velger å først kremere, for deretter å ha en urneseremoni lengre frem i tid. Ifølge regelverket er dette en mulighet fordi fristen for urnenedsettelse er 6 måneder, og ikke 10 virkedager som ved begravelse/kremasjon. Imidlertid vil dette med stor sannsynlighet bidra til en stor opphopning av seremonier, noe som også vil være belastende for gravferdsforvaltningen i tiden fremover. Dette gjelder spesielt om seremonien skal involvere et livssyn eller trosretning.

Som en følge av de utfordringene vi får med å utsette begravelser, oppfordres det derfor sterkt til å gjennomføre seremonien innen 10-dagersfristen. Urneseremoni innen 6 måneder er dog den beste utsettelsesmuligheten vi har per i dag.

Men hva med sorgen? Å måtte vente med å ta avskjed, kan etter vår erfaring føre til at du som etterlatt ofte risikerer å gå igjennom flere og sterkere sorgreaksjoner enn du ellers ville ha gjort. Dette er noe du bør tenke nøye gjennom hvis du vurderer å utsette begravelsen. Dødsfall i familien er unntakstilstand, og det er derfor forventet at man endrer planer og tilpasser seg situasjonen best mulig. Forlenget sorg kan på lengre sikt være ødeleggende for deg. Vår erfaring er at en formell avskjed eller seremoni bidrar til å bearbeide den første sorgreaksjonen, og fører sørgende over til et nytt kapittel med et mer langvarig savn – noe som er en sunn og naturlig plass å lande.

Korona-pandemiens konsekvenser for deg som vil vise omsorg i dagens begravelser.

Pandemien har snudd opp-ned på våre selvfølgelige møter med andre mennesker i sorg. Begravelsen slik den var for snart en uke siden, er nesten ikke til å kjenne igjen. Seremoniene vi skal gjennomføre, mottar stadig oppdaterte regelsett for å forhindre smittespredning. Dette er viktig og riktig, men vi må også ta inn over oss at disse kjørereglene kan være svært vanskelig å akseptere i en tid der mange ofte lar følelsene styre.

Tapet av et kjært menneske fordrer at nærhet er grunnleggende viktig og samtidig forventet. Det kan ofte stride mot våre innerste følelser – det å ikke berøre en skulder eller hånd, eller gi en klem. Videre er jo begravelse kanskje vårt viktigste ritual. Dette fordi det skal markere en slutt på et menneskes liv, men også hjelpe oss videre i å leve våre liv etter tapet av et kjært menneske. Derfor kan store endringer på det som er vant og trygt, være spesielt sårt nå. Samtidig kan velmenende berøring oppleves som nesten straffbart, fordi man kan risikere å bli stemplet som uansvarlig av hensynet til smittespredning.

Hvordan kan vi uttrykke omsorg og omtanke nå som vi ikke kan være i nærkontakt med sørgende?

En prest sa det så vakkert: «Det er få ganger i livet vi er mer sårbare enn akkurat i en begravelse. Og jeg skulle ønske vi kunne ha fylt kirken nå til avskjed med avdøde. Men sånn går det ikke. Det gjelder også når vi kommer så langt at vi skal kondolere de nærmeste. Da tar vi dem ikke i hånden, og vi tar heller ikke rundt dem. Selv om det er det vi gjerne ville gjøre. Men vi legger hånden på hjertet og så står vi et stykke unna. Herfra finnes det utallige vakre ord som når mye lengre enn en meter som man kan si til hverandre.»

Når vi ikke kan være der og gi direkte omsorg og omtanke, vil det å si og skrive noen støttende ord være spesielt viktig. Det kan være en nyttig øvelse å reflektere selv over hva ord betyr i en offentlig sammenheng for deg, når du blir nevnt med ros eller omtanke som føles ekte. Det er sannsynligvis få av oss som ikke kjenner at det trøster og gir oss styrke.

Vi inviterer alle våre familier med på våre minnesider. Her kan vi tilby deg alt fra å tenne et lys, skrive en hilsen, og se informasjon om begravelsen. Disse opplysningene kan være viktig å få med seg nå som vi er i en nasjonal krisesituasjon. Minnesidene er noe som familien naturligvis ønsker å se blomstre med hilsninger og gode ord. Dette bidrar til trøst i tiden med sorg. Perioden vi nå er inne i vil sannsynligvis øke bruken av minnesiden og være spesielt viktig for både de som sørger og de som vil vise sin medfølelse i sorgen.

Relaterte artikler